Subsidieregeling voor gestegen energiekosten 2022 en uitvoeren energieadvies

Gemeente Neder-Betuwe heeft een nieuwe subsidieregeling voor het compenseren van energiekosten over 2022. Veel maatschappelijke organisaties hebben door de coronacrisis moeilijke perioden gehad. De stijging van de energielasten in 2022 kwam daar nog eens bovenop. Om de financiële gevolgen van de gestegen energiekosten op korte termijn op te vangen, stelt de gemeente subsidie beschikbaar. 

Subsidieregel energiecompensatie maatschappelijke organisaties 
De nieuwe subsidieregeling is voor maatschappelijke organisaties die te kampen hebben met hogere energielasten, maar ook voor organisaties die hier (nog) niet mee te kampen hebben maar wel hun accommodatie willen verduurzamen. De gemeente wilt organisaties ook de mogelijkheid geven om duurzaamheidsmaatregelen voor de toekomst te nemen, zodat zij hun energiekosten omlaag brengen.  

Maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk mèt een eigen energieaansluiting
De subsidieregeling is bedoeld voor maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk in Neder-Betuwe, die over een eigen energieaansluiting beschikken. Hieronder vallen in elk geval dorpshuizen, (sport)verenigingen en kerken. Zij kunnen voor twee soorten kosten subsidie aanvragen: compensatie energiekosten 2022 én energieadvies voor 2023 en verder. 

Compensatie energiekosten 2022
De eenmalige subsidie kan worden verleend als tegemoetkoming voor de energielasten voor de periode 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022.  

Zolang het past binnen het totale subsidiebudget (€ 119.000) dat voor deze regeling beschikbaar is gesteld, compenseert de gemeente het werkelijke energieverbruik op basis van de door het Rijk vastgestelde prijsplafonds 2023 voor elektriciteit- en gasverbruik. Het gaat hierbij om de maximale prijs van € 0,40 per kWh elektriciteit en € 1,45 per m3 gas. Als u in de periode 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022 in één of meerdere maanden meer betaalde per kWh elektriciteit en/of per m3 gas dan deze prijs, kunt u subsidie aanvragen.   

Subsidie voor een energieadvies à € 2000
Maatschappelijke organisaties kunnen ook subsidie aanvragen voor de kosten van het inwinnen van een energieadvies of – onderzoek over welke duurzaamheidsmaatregelen zij kunnen nemen om de energiekosten omlaag te brengen. De aanvragende organisatie krijgt hiervoor eenmalig € 2.000 per accommodatie in Neder-Betuwe. Het is mogelijk om alleen deze subsidie van € 2.000 aan te vragen. 

Het inwinnen van energieadvies
Een goede onafhankelijke partij voor het inwinnen van energieadvies is Energie Zakelijk.  

Meer informatie: www.energiesamenrivierenland.nl/zakelijk/dorpshuis_vereniging/ 

Energiecompensatie 2022 èn energieadvies tegelijkertijd aanvragen
Een maatschappelijke organisatie die energiecompensatie voor 2022 aanvraagt, moet ook de subsidie van € 2.000 aanvragen voor energieadvies om de energiekosten omlaag te brengen. Dit kan met hetzelfde aanvraagformulier. 

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier voor de subsidieregeling (met invulinstructie) vindt u hier; [Aanvraagformulier subsidie energiecompensatie maatschappellijke organisaties 2022] 

De subsidieregeling wordt uitgelegd en voorwaarden en verplichtingen worden vermeld.  

2023
Deze subsidieregeling heeft betrekking op het jaar 2022. Wij zijn ons ervan bewust dat u ook dit jaar te maken kunt hebben met hogere energielasten. Op een later moment kunt u een bericht verwachten over hoe we uw organisatie hier voor het jaar 2023 voor compenseren.  

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op via: subsidiessocialepijler@nederbetuwe.nl. 

Meer informatie
Kijk op www.samendetoekomst.nl 

De gemeente hoopt dat ze zo kunnen zorgen voor wat financiële verlichting op korte termijn en uw organisatie kunnen verduurzamen voor de langere termijn.