Vertrouwenspersoon voor vrijwilligers

Sinds kort hebben alle vrijwilligers in de gemeente Buren een eigen vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er voor vrijwilligers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie.

De gemeente Buren ziet vrijwilligers als een belangrijk onderdeel voor de Burense samenleving zijn. Sportverenigingen, muziekverenigingen maar ook dorpshuizen, speeltuinverenigingen en onze signalerings- en whatsappgroepen draaien op vrijwilligers. Het is dan ook belangrijk vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo heeft de gemeente de VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten en (via Welzijn Rivierstroom) een vrijwilligerssteunpunt ingesteld.

Nu is er ook de vertrouwenspersoon die onafhankelijk opereert en niet in dienst is van één van de maatschappelijke partners van de gemeente. Voor kleine verenigingen in kleine dorpen is een vertrouwenspersoon soms lastig te organiseren. Door één onafhankelijke vertrouwenspersoon voor álle vrijwilligers aan te stellen worden organisaties niet alleen ontzorgd, maar kunnen alle vrijwilligers voor het eerst ergens terecht.

De vertrouwenspersoon zorgt voor opvang en begeleiding van de vrijwilliger die het ongewenste gedrag meldt en zoekt samen met de vrijwilliger naar (informele) oplossingen. In ernstige gevallen kan de vertrouwenspersoon een melding doen bij de politie of Veilig Thuis. Ook het signaleren en (on)gevraagd adviseren van een organisatie en voorlichten of informeren van organisaties over het werkgebied van de vertrouwenspersoon behoren tot de takenpakket.

De vertrouwenspersoon heet Yèrma van Egeraat en is te bereiken via 06 513 80 192 of info@MetisPsychologie.nl.

Maak het bestaan van de vertrouwenspersoon bekend binnen jullie organisatie en zet het op jullie website.